Privacy

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS (deel 1)

De privacyverklaring van het Europees Consumenten Centrum bestaat uit twee delen; deel één betreft de verwerking van persoonsgegevens via de IT-tool en deel twee de verwerking van persoonsgegevens via de website.

Inleiding

In deze privacyverklaring worden de redenen voor de verwerking, de wijze van verzameling, hoe we omgaan met en instaan voor bescherming van alle verstrekte persoonsgegevens, hoe die informatie wordt gebruikt en wat de rechten zijn die u met betrekking tot uw gegevens kunt uitoefenen (het recht van toegang, correctie, blokkering etc.) uitgelegd.

De Europese instellingen hechten grote waarde aan de bescherming en het respecteren van uw privacy. Aangezien deze dienst/toepassing uw persoonsgegevens verzamelt en verder verwerkt, is Verordening (EG) Nr. 45/2001  van het Europese Parlement en van de Raad van 18 december 2000, die gaat over de bescherming van personen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens door de Gemeenschapsinstituten en –instanties en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens, van toepassing.

ECC-Net streeft ernaar het consumentenvertrouwen te bevorderen door burgers te adviseren over hun rechten als consumenten en gemakkelijk toegang te verschaffen tot schadeloosstelling in gevallen waar de consument iets heeft gekocht in een ander land dan zijn/haar eigen land (grensoverschrijdend). ECC’s verschaffen consumenten een uitgebreide serie diensten, van het verstrekken van informatie over hun rechten tot het geven van advies en verlenen van assistentie bij hun grensoverschrijdende klachten en het verstrekken van informatie over de beschikbare oplossing van geschillen. Ze adviseren eveneens over buitengerechtelijke procedures (ADR/Alternatieve Geschillenbeslechting) voor consumenten uit heel Europa en verstrekken consumenten gemakkelijke en onderbouwde toegang tot dergelijke procedures, wanneer een overeenkomst met de handelaar niet rechtstreeks kon worden bereikt en waar een toepasselijke ADR beschikbaar is.

Om ECC-Net in staat te stellen de bovenstaande diensten aan burgers te verlenen wordt een IT-tool, ECC-Net 2, gebruikt om klachten en de noodzakelijke gegevens, met inbegrip van uw persoonsgegevens, te verzamelen en af te handelen. De IT-tool wordt door de Europese Commissie beheerd.

Bij het verzamelen en verwerken van de bovenstaande persoonsgegevens via ECC-Net 2 worden de voorschriften in acht genomen van de Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europese Parlement en de Raad van 18 December 2000 over de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Gemeenschapsinstituten en -instanties en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens en meer specifiek Artikel 5, Paragraaf (a en b).

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Het doel van de verwerkingsoperatie: hoofd van Unit E.3: Handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en -schadeloosstelling, Directoraat-Generaal voor Justitie en Consumentenzaken, Europese Commissie (hierna Verwerkingsverantwoordelijke) verzamelt en gebruikt uw persoonlijke informatie om te helpen bij de werkzaamheden van de Europese Consumentencentra (ECC’s).

Het streven van het netwerk van Europese Consumentencentra (ECC-Net) is om consumenteninformatie te verschaffen en advies te verlenen over hun rechten, en hen te helpen met het afhandelen van hun grensoverschrijdende klachten en geschillen binnen de EU/EER, zodat consumenten volledig kunnen profiteren van de interne markt.

Teneinde hun rol te vervullen wordt ECC-Net 2 door de ECC’s gebruikt om relevante gegevens te verwerken, voor zover en zolang als nodig, voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • communicatie mogelijk maken tussen het ECC en de consument;
 • de beoordeling van een verzoek te vergemakkelijken;
 • trachten klachten of geschillen op te lossen, hetzij rechtsreeks met de handelaar waarover geklaagd wordt, hetzij via een ADR-entiteit;
 • consumenten in staat stellen de status van hun verzoeken op te volgen;
 • geanonimiseerde statistieken te verschaffen, met inbegrip van vermoede overtredingen.

Verdere informatie over ECC-Net vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consuments/resolve-your-consument-complaint/european-consument-centres-network_en

ECC-Net 2 valt onder de volgende juridische basis / rechtsgeldigheid:

Verordening (EU) Nr. 254/2014 van het Europese Parlement en van de Raad van 26 februari 2014 over het meerjarige consumentenprogramma voor de jaren 2014-20 en tot intrekking van Beschikking Nr. 1926/2006/EG en, meer specifiek, Artikelen 2 en 3(1)(c) en (d) van deze Verordening.

Richtlijn 2006/123/EG van het Europese Parlement en de Raad van 12 december 2006 over diensten in de interne markt, en, in het bijzonder, Artikel 21.

Richtlijn 2013/11/EU van het Europese Parlement en de Raad van 21 mei 2013 over alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn over consumenten-ADR) en, meer specifiek, Artikel 14 van de Richtlijn.

Verordening (EU) 2017/2394 van het Europese Parlement en de Raad van 12 December 2017 over de samenwerking tussen nationale overheden verantwoordelijk voor de handhaving van de wetten ter bescherming van de consument en tot intrekking van Verordening (EG) Nr. 2006/2004 en, in het bijzonder, Artikel 27(1).

Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europese Parlement en de Raad van 18 December 2000 over de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Gemeenschapsinstituten en –instanties en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

Uitgaande van Artikel 5 van voornoemde Verordening (EG) 45/2001 wordt de gegevensverwerking als wetmatig beschouwd, omdat deze noodzakelijk is om aan de eisen te voldoen van de in bovenstaande genoemde juridische instrumenten, en om ervoor te zorgen dat de Commissie haar wettelijke verplichtingen nakomt.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

We verzamelen gegevens over de volgende typen gebruikers:

 • consumenten in de Europese Unie, Noorwegen en IJsland die ECC’s benaderen voor informatie en assistentie (Consumenten);
 • contactpersonen voor de handelaren in de Europese Unie, Noorwegen en IJsland betrokken bij consumentenklachten of geschillen (Handelaarsvertegenwoordigers);
 • contactpersonen in ADR-entiteiten (ADR-vertegenwoordigers).

De verzamelde en verder verwerkte persoonsgegevens zijn:

a)   Voor consumenten:
(i)   De verwerkte gegevens zijn:

 • naam van de consument/rapporteur;
 • adres;
 • postcode;
 • land van vestiging;
 • telefoon;
 • e-mail;
 • geslacht;
 • communicatietaal;
 • samenvatting/beschrijving van het verzoek.

(ii)  Verdere persoonsgegevens, zoals bankgegevens, kunnen na expliciete toestemming zo nodig worden verzameld voor het afhandelen van de klacht.

b) Voor handelaarsvertegenwoordigers:

Gegevens van individuele vertegenwoordigers van de handelaar worden zelden in het systeem opgeslagen, maar eenmaal verwerkt kunnen ze de volgende gegevens omvatten:

 • naam van de vertegenwoordiger van de handelaar;
 • zakelijk adres;
 • postcode;
 • land;
 • zakelijk telefoonnummer;
 • zakelijk e-mailadres;

c) Voor ADR-vertegenwoordigers:

Gegevens van individuele ADR-vertegenwoordigers worden zelden in het systeem opgeslagen, maar eenmaal verwerkt kunnen ze de volgende gegevens omvatten:

 • naam van de ADR-vertegenwoordiger;
 • zakelijk adres;
 • post code;
 • land;
 • zakelijk telefoonnummer;
 • zakelijk e-mailadres;

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Persoonsgegevens van de consumenten, handelaarsvertegenwoordigers en ADR-vertegenwoordigers worden bewaard zolang een geval open staat, en niet langer dan een jaar nadat de zaak is afgesloten. Dit gebeurt om follow-up mogelijk te maken, mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn na afsluiting van de zaak. Zodra de bewaartermijn verstreken is, wordt de informatie geanonimiseerd en slechts bewaard voor statistische doeleinden.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Alle gegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, geüploade batches van gegevens etc.) worden opgeslagen op de servers van hetzij de Europese Commissie of van haar contractanten, waarvan de activiteiten zich voegen naar de veiligheidsbeslissing van de Europese Commissie van 16 augustus 2006 [C(2006) 3602] betreffende de veiligheid van informatiesystemen die door de Europese Commissie worden gebruikt.

De contractanten van de Commissie zijn door een specifieke contractuele clausule gebonden voor welke verwerkingsactiviteiten dan ook van uw gegevens namens de Commissie, en door de geheimhoudingsverplichtingen ontleend aan de omzetting van Richtlijn 95/46/EG.

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden die bekendgemaakt?

Om een besluit te nemen over uw verzoek kan het vervolgens worden gedeeld - na uw uitdrukkelijke toestemming - met het ECC waar de handelaar is gevestigd of, voor zover van toepassing, met relevante instanties zoals een ADR-entiteit of een Nationale Handhavingsinstantie.

Gedeelde verzoeken kunnen resulteren in contact met de handelaar. Als een dergelijk contact gelegd wordt, dan kunnen uw gegevens ook worden gedeeld voor zover nodig om het verzoek af te handelen.

Toegang tot uw gegevens wordt aan bevoegde medewerkers verstrekt volgens het need-to-know-beginsel. Dergelijke medewerkers houden zich aan de statutaire regels en, indien nodig, aan additionele geheimhoudingsovereenkomsten.

De bevoegde medewerkers zijn de Zaakbehandelaars in de Europese Consumentencentra en medewerkers van de Europese Commissie belast met product- of businessmanagement van ECC-Net2.

Noorwegen en IJsland zijn EER/EVA-landen en lid van het Netwerk van Europese Consumentencentra. Overdracht tussen ECC’s in de EU en de ECC’s in Noorwegen of IJsland wordt dus gezien als een Artikel 8-overdracht in de zin van Verordening Nr. 45/2001.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Volgens Verordening (EG) Nr. 45/2001 heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en kunt deze corrigeren en/of blokkeren ingeval de gegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met het Europese Consumentencentrum waarmee u contact heeft gehad of met de verwerkingsverantwoordelijke of, in geval van een conflict, met de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Commissie, en zo nodig met de Toezichthouder van de Europese Gegevensbescherming, door gebruik te maken van de contactinformatie die u onderstaand bij punt 8 vindt.

Contactinformatie

Mocht u opmerkingen of vragen hebben, zich ergens bezorgd over maken of een klacht hebben betreffende de verzameling of het gebruik van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Europese Consumentencentrum waar u contact mee heeft gehad, dan wel met de Verwerkingsverantwoordelijke, met gebruikmaking van de volgende contactgegevens:

Europese Consumentencentrum Nederland
Ambtelijke postbus: postbus 487, 3500 AL Utrecht
Telefoon: 030 - 232 64 40

De Verwerkingsverantwoordelijk

Hoofd van de Unit E.3: Handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en -schadeloosstelling
Directoraat-Generaal voor Justitie en Consumentenzaken,
Europese Commissie

E-mail: JUST-E3@ec.europa.eu
Fax: +32 2 2989432

De Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) van de Commissie: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

De Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (ETGB): edps@edps.europa.eu.

Waar u meer gedetailleerde informatie kunt vinden

De Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) van de Commissie publiceert de lijst van alle activiteiten betreffende de verwerking van persoonsgegevens. U kunt toegang krijgen tot de lijst via de volgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register
Deze specifieke verwerking is aan de DPO bekendgemaakt met de volgende referentie: DPO …..

ADR – Alternative Dispute Resolution – Alternatieve Geschillenbeslechting
DPO – Data Protection Officer – Functionaris voor Gegevensbescherming 
ECC – European Consumer Centre – Europees Consumentencentrum
EDPS - European Data Protection Supervisor – Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (ETGB)
NEB – National Enforcement Body - Nationale Handhavingsinstantie

 

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS (deel 2)

Via de website www.eccnederland.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het Europees Consumenten Centrum Nederland (hierna: ECC Nederland) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder meer dat:

 • wij duidelijk in deze privacyverklaring vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • wij niet meer persoonsgegevens verzamelen dan noodzakelijk voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

ECC Nederland is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 april 2018.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij gebruik van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van uw verzoek, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

U kunt onze website grotendeels gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Op bepaalde pagina’s van de website wordt u echter wel verzocht persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens die wij op deze pagina’s kunnen verzamelen zijn:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Bovenstaande gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onderstaande doeleinden.

CONTACTFORMULIER

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming aan de lijst van abonnees toegevoegd.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

ECC Nederland evalueert haar dienstverlening jaarlijks ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit. Als onderdeel hiervan nodigen wij alle bezoekers die hun e-mailadres hebben opgegeven, eenmaal per jaar uit om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. U bent volledig vrij om hier al dan niet aan mee te werken. Het tevredenheidsonderzoek verloopt volledig anoniem. De resultaten uit het onderzoek worden niet gedeeld met derde partijen.

ZOEKVELDEN

Op de website kunt u gebruikmaken van een zoekveld waarmee u op basis van de door u ingevulde gegevens relevante pagina’s of content krijgt getoond. Op basis van statistieken kunnen wij inventariseren welke onderwerpen populair zijn om onze content daarop af te stemmen.

COOKIES

Bekijk onze cookieverklaring voor meer informatie.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder heeft ECC Nederland de volgende maatregelen genomen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL/TLS) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

BEWAARTERMIJN

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal 1 jaar nadat u ons de gegevens heeft verstrekt. Dit is slechts anders indien het nodig is de gegevens langer te bewaren om de door u gevraagde dienst aan u te leveren, of er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen (of verwijdering van) van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij van u verwerken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Indien de betreffende gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Europees Consumenten Centrum Nederland
Moreelsepark 1
3511 EP Utrecht
info@eccnederland.nl
030-2326440