Hoe verloopt een EBB-procedure?

De EBB-procedure start met het indienen van een verzoek om een Europees betalingsbevel, met behulp van een standaardformulier, door de eiser. Als niet is voldaan aan de gestelde eisen of de vordering kennelijk ongegrond is, kan het verzoek om een Europees betalingsbevel worden afgewezen. Tegen de afwijzing van het verzoek staan geen rechtsmiddelen open. Als het verzoek gegrond is zal de rechter overgaan tot uitvaardiging van een Europees betalingsbevel. Dit wordt zo spoedig mogelijk en meestal binnen 30 dagen na indiening van het verzoek om een Europees betalingsbevel uitgevaardigd.